Polityka prywatności

DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

 1. Informacje ogólne oraz definicje

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony cao.com.pl jest  Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żegiestowska 13e/1, 50-542 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000378653,

e-mail: info@wspolnotapokolen.pl  tel. +48 508 132 969.

 1. Administrator Platformy – podmiot odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie na serwerach oraz wsparcie techniczne platformy e-learningowej, GRUPA BŁAŻYS ŁUKASZ z siedzibą przy ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, NIP: 7561914132.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Platformy.
 5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Platformy.
 7. Platforma – oznacza stronę internetową, którą Administrator prowadzi w domenie com.pl .
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Platformy. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
 • Założenia konta przez Użytkownika na Platformie (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, miejsce zamieszkania inne dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.), na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 

 • Jakie dane zbiera Administrator Platformy?
 1. Administrator Platformy zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestrowego dostępnego na Platformie lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego):
 • dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko),
 • dane kontaktowe (adres e-mail),
 • inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z administratorem danych osobowych.
 1. W związku z wypełnieniem formularza rejestrowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub otrzymywaniem newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 2. Przeglądanie zawartości Platformy nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia. 
 1. Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, przez okres aż do realizacji wyżej wymienionych celów.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika
 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: info@wspolnotapokolen.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Żegiestowska 13e/1, 50-542 Wrocław.
 2. Użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
 • sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
 • usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 1. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

 1. Udostępnienie informacji
 1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, obsługę IT oraz Administratorowi Platformy.
 2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

 

 • Środki techniczne
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.
 2. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Platformy. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Preferowaną formą kontaktu z Administratorem jest wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na stronie Platformy lub wysłanie e-maila na adres: info@wspolnotapokolen.pl.

 

 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG. 
 1. Cookies
 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Platformę indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Typy plików cookies:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
 • konfiguracji serwisu;
 • uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Platformy, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
 • analiz i badań oglądalności.

 

 1. Zmiana polityki prywatności i cookies
 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Platformy, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta na Platformie. Dalsze korzystanie z Platformy po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.